Odwiedź nasz profil na facebooku
ul. Kościuszki 1
33-100 Tarnów
Pon.-Pt. 9:00 - 20:00
Sobota 9:00 - 17:00
Niedziela handlowa
9:00 - 14:00

Regulaminy konkursów

Promocja Walentynkowa w C.H. Świt

REGULAMIN PROMOCJI
„Promocja Walentynkowa w C.H. Świt”

§1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Promocja Walentynkowa C.H. Świt”.
 2. Promocja jest organizowana przez „Świt” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sikorskiego 5, 33-100 Tarnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000041488, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8730005244 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 3. Organizator jest fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 4. Promocja odbywa się w się w Centrum Handlowym „Świt” przy ul. Kościuszki 1 w Tarnowie i dotyczy stoisk znajdujących się na pierwszym piętrze centrum handlowego.
 5. Promocja obowiązuje w dniach od 12.02.2024 roku do 17.02.2024 roku (dalej „Okresem trwania promocji”).
§2. Zasady Promocji
 1. W Promocji może wziąć udział każdy kto:
 1. w ciągu jednego dnia przypadającego w Okresie trwania promocji zrobi zakupy za łączną kwotę co najmniej 500 zł, w jednym lub wielu stoiskach znajdujących się na pierwszym piętrze Centrum Handlowego Świt,

a następnie,

 1. w dniach między 19.02.2024 roku a 29.02.2024 roku okaże pracownikowi restauracji „Bistro Kurabura” przy ul. Kościuszki 1 w Tarnowie, paragon lub paragony potwierdzające zakupy w jednym lub wielu stoiskach znajdujących się na pierwszym piętrze Centrum Handlowego „Świt”.
 1. Paragony potwierdzające zakupy na stoiskach znajdujących się na pierwszym piętrze Centrum Handlowego Świt podlegają zsumowaniu pod warunkiem dokonania zakupów w ciągu jednego dnia.
 2. Uczestnik spełniający warunki Promocji otrzyma kolację dla dwóch osób o wartości 100 zł (zwaną dalej „Nagrodą”).
 3. Pracownik restauracji „Bistro Kurabura” weryfikuje spełnienie warunków wzięcia udziału w Promocji poprzez sprawdzenie i zsumowanie okazywanych paragonów, wykonanie ich zdjęć albo kopii, oraz ostemplowanie każdego paragonu pieczątką Organizatora.
 4. Każdy paragon może uczestniczyć w Promocji tylko jeden raz.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Promocja obejmuje zakupy tylko na stoiskach stacjonarnych znajdujących się na pierwszym piętrze Centrum Handlowego „Świt” i nie dotyczy sprzedaży internetowej.
 7. Uczestnik promocji nie ma możliwości wymiany Nagrody na jego ekwiwalent pieniężny.
§3. Postępowanie reklamacyjne
 1. Każdy ma prawo zgłosić Organizatorowi reklamację dotyczącą jego udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: sekretariat@swit.pl.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
 6. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Po zakończeniu postępowaniu reklamacyjnego dane osobowe uczestnika zostaną usunięte po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia uczestnikowi odpowiedzi na reklamację.
§4. Postanowienia końcowe
 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował jego treść.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Centrum Handlowym „Świt”, na stronie Internetowej: www.swit.pl, oraz na profilu społecznościowym Facebook Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej i wiążącej interpretacji postanowień Regulaminu, oraz do zmiany jego postanowień. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia w Centrum Handlowym „Świt”, na stronie Internetowej: www.swit.pl, oraz na profilu społecznościowym Facebook Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia trwania Promocji, bądź jej odwołania bez podania przyczyny.
 6. Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

Leave a Reply